Join Our Community Site

Electronic money exchangers rating
510 days agoSMS-1
Created By : MirHossain
1 ) Aj 21 February Din
Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.
2 ) Pranta Churiye Jay,
Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.
3 ) Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!
4 ) Rafiq / Salam /
Borkot Aro Hajar beer
sontan.Rakhlo Vashar
man,Bilie Hajar Apon
Pran. Jader Rokte
Rangano Ekush Ora Je
Omlan, Dhonno Amar
Matrivasha Dhonno Oder
Pran..Jara Banglar Bir
Sontan,Jibon Korese
Dan.Diyese Banglar
Pran...
5 ) Oh My Bangla! Oh
My Languae! U r My
Heart,U r Soul, I Love
u all the More. U
Vibrate in My heart. I
Feel it, i Realize it.
'Ekushey-February' Omor
Hok....>>
6 ) Valobasar majhe
kosto ache. Valo thakar
majhe shanti ache. Dure
thakar majhe tan ache.
mone rakhar majhe
santona ache. Tai mone
rekho....21...FEBRUARY
..
7 ) February february
bangla vasar mas ,
Bangla amar matrivasa
metai moner ash.
8 ) Bangladesh er sonar
chele, Vasa sohidder
dol. Jibon diye ene
dilo bangla vasar fol..
Tader dane ajke amra
sadhin vabe bangla
boli, Sei sonader tag
er kotha kemon kore
vuli..
9 ) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache .
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..
10 ) Rokte kena bangla
amar lakho sohider dan,
Tobuo keno bondhu tomar
bidesher proti tan...
Sokal bela panta kheye
boishaker oi dine ,
bikale abar uthcho mete
english hindi gane...
11 ) February Amar
Bhai ar, February Amar
Maayer,Eakusay
February. Ami ki Volita
Pa...ri!!!...
12 ) Mone pore 52 er
kotha, Mone pore 21
february er kotha.
Jokhon hariyechi
vaider, Diyeche rokto
vasar jonno.
13 ) J vasar jonno
amra eto honney.. J
vasar jonno eto
roktopat... J vasa
amader koreche mohan..
Sei vasa sohid der ke
ki vulite pari..
14 ) Daoai boshe ma
abar dhan vange, Binni
dhaner khoi vaje, khoka
tar kokhon ase kokhon
ase.
15 ) Mago ora bole
sobar kotha kere nebe
tumar kule suye golpo
sunte debe nah
16 ) Pranta Churiye
Jay, Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.
17 ) Daoai boshe ma
abar dhan vange, Binni
dhaner khoi vaje, khoka
tar kokhon ase kokhon
ase.
18) J vasar jonno amra
eto honney.. J vasar
jonno eto roktopat...
J vasa amader koreche
mohan.. Sei vasa sohid
der ke ki vulite
pari..
19) Mone pore 52 er
kotha, Mone pore 21
february er kotha.
Jokhon hariyechi
vaider, Diyeche rokto
vasar jonno.
20) February Amar Bhai
ar, February Amar
Maayer,Eakusay
February. Ami ki Volita
Pa...ri!!!...
21 ) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache .
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..
22 ) Bangladesh er
sonar chele, Vasa
sohidder dol. Jibon
diye ene dilo bangla
vasar fol.. Tader dane
ajke amra sadhin vabe
bangla boli, Sei
sonader tag er kotha
kemon kore vuli..
23 ) Rafiq ,salam,
borkot aro hajar beer
sontan, Korlo vashar
man rokkhe bilie apon
pran. Jader rokte
rangano ekush ora je
omlan, Dhonno amar
matrivasha dhonno oder
pran..
24 ) Valobasar majhe
kosto ache. Valo thakar
majhe shanti ache. Dure
thakar majhe tan ache.
mone rakhar majhe
santona ache. Tai mone
rekho....21...FEBRUARY
..
25 ) Dear frnd
,welcome to victory
day!!!Red-green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.
26 ) Rofik Sofik Jobbar
Ar Binimoye Pelam Mora
Vasa. Lokkho Manusher
Rokto Cilo Ak Sutre
Badha. Kemon Kore Vuli
Bolo 21February ? Ajo
Tomai Binomro Sroddhai
Soron Kori. <=ZZZ=>
27 ) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!
28 ) O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ? <=ZZZ=>
29 ) Jodi Ei VasaTa Na
Thakto-Tobe Ato Kabbo
Ato KobiTa K
Likhto,Jodi Ei VasaTa
Na Thakto-Tobe
Valobashi Ei Misti
KothaTa k Kake Bolto,Ar
Jodi Ei VasaTa Nai
Thakto-Tobe Ma Ke Ato
Modur Sure K DakTo,
Sobai k 21February
Shuve ccha,
30 ) Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!
31 ) Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider
Sorone..!
32 ) Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>
33 ) Aj 21 February
Din Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.
34) Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!
35) Pranta Churiye Jay,
Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.
36 ) Amar vaer okte
ranga 21 february amiki
bolite pari
37) Dear frnd ,welcome
to victory day!!!Red-
green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.
38) Rofik Sofik Jobbar
Ar Binimoye Pelam Mora
Vasa. Lokkho Manusher
Rokto Cilo Ak Sutre
Badha. Kemon Kore Vuli
Bolo 21February ? Ajo
Tomai Binomro Sroddhai
Soron Kori.
39) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!
40 ) O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ?
41 ) Jodi Ei VasaTa Na
Thakto-Tobe Ato Kabbo
Ato KobiTa K
Likhto,Jodi Ei VasaTa
Na Thakto-Tobe
Valobashi Ei Misti
KothaTa k Kake Bolto,Ar
Jodi Ei VasaTa Nai
Thakto-Tobe Ma Ke Ato
Modur Sure K DakTo,
Sobai k 21February
Shuve ccha,
42 ) Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!
43 ) Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider
Sorone..!
44) Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>
45 ) Aj 21 February
Din Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.
46 ) Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!
47 ) February Amar
Bhai Er, February Amar
Maayer, Eakusay
February... Ami ki
Volite Pa...ri!!
48 ) Bayann0te vese
ota, rokto veja k0to
k0tha, Seto amar
bangla vasa, Sokol
vasar sera....ai
voboner sera vasa,
Bissojonin kotha, Tar0i
maje stan paoa, Bangla
amar vasa....
49) Rokte Rangano
Bristi Jhorano 21
february... Vasa Sahid
der jibon dan ami ki
volite pari... Jader
rokte rangano 21
february tara je Omlam.
Sobar sera bangla vasha
, Seto Sahid deri dan.
50 ) 21 Mane Shohid
Minar Fule Fule Chaowa
, 21 Mane Amr Bhaier
Rokte Ranganu Muktu
Mone Gaowa , 21 Mane
Provat Feri, Nogno Paye
Chola , 21 Mane
Bornomala Batir Moto
Jola......
51) "amar viyer rokte
rangano 21e february,
ami ki vulite pari".
Tader k janai sosroddho
salam. Tara amar p der
sololer gorbo.
21february omor hok.
Sobai
valobashi........
52 ) Oma tumi bolona
ora keno shohid
holo...tumi akush ale
vasho chokher
jole,fojore namaj shesh
kore ful hate jao goros
thane,,,
53 ) Tomra Lokkho
Lokkho Takar Ful Dao
Pathorer Upor,,, R
Amar Jutena Aktu Vat,
Nai Sorir Dhakar Moto
Kapor...!!
54 ) U know? What is
1971; "1971" means:
1=1ta Juddho. 9=9ta
Mash. 7=7jon Bir
Srestho. 1=1ta Shadin
Desh.So I love
BANGLADESH.WE PROUD WE
ARE BANGLADESHI
Like : 38 J vasar jonno amra
eto honney.. J vasar
jonno eto roktopat...
J vasa amader koreche
mohan.. Sei vasa sohid
der ke ki vulite
pari..
19) Mone pore 52 er
kotha, Mone pore 21
february er kotha.
Jokhon hariyechi
vaider, Diyeche rokto
vasar jonno.
20) February Amar Bhai
ar, February Amar
Maayer,Eakusay
February. Ami ki Volita
Pa...ri!!!...
21 ) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache .
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..
22 ) Bangladesh er
sonar chele, Vasa
sohidder dol. Jibon
diye ene dilo bangla
vasar fol.. Tader dane
ajke amra sadhin vabe
bangla boli, Sei
sonader tag er kotha
kemon kore vuli..
23 ) Rafiq ,salam,
borkot aro hajar beer
sontan, Korlo vashar
man rokkhe bilie apon
pran. Jader rokte
rangano ekush ora je
omlan, Dhonno amar
matrivasha dhonno oder
pran..
24 ) Valobasar majhe
kosto ache. Valo thakar
majhe shanti ache. Dure
thakar majhe tan ache.
mone rakhar majhe
santona ache. Tai mone
rekho....21...FEBRUARY
..
25 ) Dear frnd
,welcome to victory
day!!!Red-green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.
26 ) Rofik Sofik Jobbar
Ar Binimoye Pelam Mora
Vasa. Lokkho Manusher
Rokto Cilo Ak Sutre
Badha. Kemon Kore Vuli
Bolo 21February ? Ajo
Tomai Binomro Sroddhai
Soron Kori. <=ZZZ=>
27 ) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!
28 ) O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ? <=ZZZ=>
29 ) Jodi Ei VasaTa Na
Thakto-Tobe Ato Kabbo
Ato KobiTa K
Likhto,Jodi Ei VasaTa
Na Thakto-Tobe
Valobashi Ei Misti
KothaTa k Kake Bolto,Ar
Jodi Ei VasaTa Nai
Thakto-Tobe Ma Ke Ato
Modur Sure K DakTo,
Sobai k 21February
Shuve ccha,
30 ) Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!
31 ) Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider
Sorone..!
32 ) Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>
33 ) Aj 21 February
Din Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.
34) Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!
35) Pranta Churiye Jay,
Jokhon Shune Gram
Banglar Gan, Ki Modhur
Bangla Ganer Sur, Mon
Vore Jay, Jokhon Pran
Khule Kotha Boli Mayer
Vashay. Gorbe Bukta
Vore Uthe, Tader Jonno
Jara Jibon Diyeche Dan
Vashar Tore.
36 ) Amar vaer okte
ranga 21 february amiki
bolite pari
37) Dear frnd ,welcome
to victory day!!!Red-
green flagR
BangladeshER birthday
agamikal.Ai mohan dinE
apnk shuveccha O
mubarakbad janai.
38) Rofik Sofik Jobbar
Ar Binimoye Pelam Mora
Vasa. Lokkho Manusher
Rokto Cilo Ak Sutre
Badha. Kemon Kore Vuli
Bolo 21February ? Ajo
Tomai Binomro Sroddhai
Soron Kori.
39) Mukto bangla jugto
koro , Sonar bangla
dhonno korn, Mukto
bangla sobar ache.
Jukto kora moder asha,
Bangla vasa praner
vasa..!
40 ) O Ma Kemon Kore
Vuli Bolo 21 A
February ? Amr Prane
Ajo Tader Sur E Baji.
Buker Taja Rokte Jara
Likha Chilo Bangla
Vasa. 21 February
Provate Ful Diye O Ma
Puron Hobe Ki Tader
Asha ?
41 ) Jodi Ei VasaTa Na
Thakto-Tobe Ato Kabbo
Ato KobiTa K
Likhto,Jodi Ei VasaTa
Na Thakto-Tobe
Valobashi Ei Misti
KothaTa k Kake Bolto,Ar
Jodi Ei VasaTa Nai
Thakto-Tobe Ma Ke Ato
Modur Sure K DakTo,
Sobai k 21February
Shuve ccha,
42 ) Rokte kena Bangla
amar Lokkho Sohider
Dan,Tobu o keno Bondhu
2mader Bidesher Proti
Tan?Sokal Bela Panta
Kheye Boishaker Oi
Dine,Bikale Abar Uthcho
Mete English Hindi
Gane..!But Way Bangaly
Bondhura?..!
43 ) Ajke Holo 21
February Ei Dine Onek
Rokter Binimoye Peyechi
Moder Bangla Vasha..
Parbo Ki Amara Sei
Shohider Poti Dekhate
Sonman. Jodi O Na Pari
Oder Moto Rokto Dite
Tobu Jeno Tader Morjada
Rakhte Pari Shahider
Sorone..!
44) Rokte Lekha Akta
Din Nam Tar 21.
Sroddhai Aj Sikto Jati
Provate Ful Diye Janai
Mora Priti. Baki 364
Din Shohid Minar Kate
Je Obohelai. Aj Tui
Jobab De Ma Jader Jonno
Joba Ful Holo Lal Rokte
Te Vase Galo Banglar
Mati 1din Shoron Kore
Ki Shod Hobe Ki Tader
Rin ? <=ZZZ=>
45 ) Aj 21 February
Din Ai Dine Lokho Koti
Baba Maa Vhai Bon Der
Rokter Binimoy Aj
Amader Ai Sonar
Bangla.Ai Dintir
Opakhay Amra Koti
Manush Lakho Ful Hajar
Tora Niye Janai Tader
Shuve ccha,Tader Amra
Kokhono Vhulbo Na.
46 ) Selut Amar Priyo
Bangladesh-k, Selut
Amar Shohid Minar-k,
Selut Amar 30 Lokkho
Shohidder Proti.. Amara
Sobai Jeno Sob
Shohidder Jonno Allahor
Dorbare Doa Kori And
Tader Uddese Salam
Poson Kori..!!
47 ) February Amar
Bhai Er, February Amar
Maayer, Eakusay
February... Ami ki
Volite Pa...ri!!
48 ) Bayann0te vese
ota, rokto veja k0to
k0tha, Seto amar
bangla vasa, Sokol
vasar sera....ai
voboner sera vasa,
Bissojonin kotha, Tar0i
maje stan paoa, Bangla
amar vasa....
49) Rokte Rangano
Bristi Jhorano 21
february... Vasa Sahid
der jibon dan ami ki
volite pari... Jader
rokte rangano 21
february tara je Omlam.
Sobar sera bangla vasha
, Seto Sahid deri dan.
50 ) 21 Mane Shohid
Minar Fule Fule Chaowa
, 21 Mane Amr Bhaier
Rokte Ranganu Muktu
Mone Gaowa , 21 Mane
Provat Feri, Nogno Paye
Chola , 21 Mane
Bornomala Batir Moto
Jola......
51) "amar viyer rokte
rangano 21e february,
ami ki vulite pari".
Tader k janai sosroddho
salam. Tara amar p der
sololer gorbo.
21february omor hok.
Sobai
valobashi........
52 ) Oma tumi bolona
ora keno shohid
holo...tumi akush ale
vasho chokher
jole,fojore namaj shesh
kore ful hate jao goros
thane,,,
53 ) Tomra Lokkho
Lokkho Takar Ful Dao
Pathorer Upor,,, R
Amar Jutena Aktu Vat,
Nai Sorir Dhakar Moto
Kapor...!!
54 ) U know? What is
1971; "1971" means:
1=1ta Juddho. 9=9ta
Mash. 7=7jon Bir
Srestho. 1=1ta Shadin
Desh.So I love
BANGLADESH.WE PROUD WE
ARE BANGLADESHI [TopTuneBD.Com]">Send SMS
Copy

512 days agoSMS-2
Created By : Jayed Mondle
[color= Feeling Happy]
Originally posted by Md Shafaeyt
Oh My Bangla! Oh My
Languae! U r MyHeart ,U r
Soul, I Love u all the
More. UVibrate in My
heart . I Feel it , i
Realizeit. 'Ekushey -
February' Omor Hok. .. .>>
[/color]

807 days agoSMS-3
Created By : Md Shafaeyt
Rafiq / Salam / Borkot
Aro Hajarbeer
sontan. Rakhlo Vashar
man,BilieHajar Apon
Pran. Jader Rokte
RanganoEkush Ora Je
Omlan, Dhonno
AmarMatrivasha Dhonno
Oder Pran. .JaraBanglar
Bir Sontan, Jibon
KoreseDan. Diyese Banglar
Pran.. .

807 days agoSMS-4
Created By : Md Shafaeyt
Oh My Bangla! Oh My
Languae! U r MyHeart ,U r
Soul, I Love u all the
More. UVibrate in My
heart . I Feel it , i
Realizeit. 'Ekushey -
February' Omor Hok. .. .>>

807 days agoSMS-5
Created By : Md Shafaeyt
Valobasar majhe kosto
ache. Valothakar majhe
shanti ache . Dure
thakarmajhe tan ache . mone
rakhar majhesantona ache.
Tai
monerekho... .21. .. FEBRUARY.

807 days agoSMS-6
Created By : Md Shafaeyt
February february
bangla vasarmas , Bangla
amar matrivasa
metaimoner ash .

807 days agoSMS-7
Created By : Md Shafaeyt
Rafiq ,salam, borkot
aro hajar beersontan,
Korlo vashar man rokkhe
bilieapon pran . Jader
rokte rangano ekushora je
omlan, Dhonno amar
matrivashadhonno oder
pran. .

807 days agoSMS-8
Created By : Md Shafaeyt
Bangladesh er sonar
chele , Vasasohidder dol .
Jibon diye ene dilo
banglavasar fol.. Tader
dane ajke amra
sadhinvabe bangla boli ,
Sei sonader tag erkotha
kemon kore vuli. .

807 days agoSMS-9
Created By : Md Shafaeyt
Mukto bangla jugto
koro , Sonarbangla
dhonno korn , Mukto
bangla sobarache . Jukto
kora moder asha ,
Banglavasa praner vasa ..

807 days agoSMS-10
Created By : Md Shafaeyt
Rokte kena bangla
amar lakho sohiderdan,
Tobuo keno bondhu
tomar bidesherproti tan .. .
Sokal bela panta
kheyeboishaker oi dine ,
bikale abar uthchomete
english hindi gane .. .


Name:

Text:

Color

See More
Site: <.>.>>..1.2
Bangla 21 February Sms 2018, Bangla Ekushe February Sms, Bangla 21 February Sms, 21 February sms 2016 2017 2018 2019 2020, bangla 21 February sms, Bangla Shahid Sms, Bangla Bhasa dibos Sms, Bangla Language day Sms, Bengali Bhasa dibos Sms, Mother Language Day sms, Bangla Shahid day sms, 21th February sms, Bangla sms, Bengali sms, Bangla Facebook Status, Google Search
Today Pageview : 155 | Total Pageview : 3278688
Home | Back | Disclaimer | Terms of Use | Contact us | Advertisement
© 2015 - 2018 TopTuneBD.Com BD


Hindi Movie
WhatsApp status saver for photo or videos
Download the best Android apps on Uptodown
Download Android Game for Free
IMO  Vidmate  New Apps  more